For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

Tro og lære

Modum Pinsemenighet bygger sin bekjennelse og lære på Bibelen som Guds ord. Bibelen er vår rettesnor for tro, liv og lære.

Vi tror at Jesus er Guds sønn, og at vi ved tro på ham som vår forsoner blir rettferdiggjort og født på ny.

Vi tror at bare de som er kommet til personlig tro og omvendelse, kan la seg døpe. Dåpen utføres etter Jesu Kristi befaling - i Faderens, Sønnes og Den Hellige Ånds navn, og med full neddykking, som i apostlenes dager.

Vi tror at Brødsbrytelsen har en viktig plass i menighetens gudstjenesteliv. Den ble innstiftet av Jesus selv, og skjer til minne om Jesu soningsdød.

Vi tror at enhver troende kan få oppleve den samme Åndens fylde og kraft som de første kristne hadde.

Vi tror at de åndelige tjenester, som Det nye testamente forteller om, skal fungere i menigheten, og at de nådegavene som omtales der, skal være virksomme inntil Jesus kommer tilbake.

Vi tror på de grunnleggende prinsipper i Det nye testamente for den lokale menighets ordning med Kristus som menighetens hode. Menigheten skal derfor bygges opp etter nytestamentlige mønster.


Utfyllende informasjon om pinsevennenes tro og lære finner du på www.pinsebevegelsen.no.