For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg,
og min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.
Jes. 54,10

1970: 75-års jubileum

Til Bedehuset Betlehems 75 års jubileum. 

Heb. 13,7
Glem ikke lederne deres, de som talte Guds ord til dere. Tenk på deres liv og utgangen det fikk, og ta deres tro til forbilde!

Lokalet ble innviet søndag 17 nov. 1895 med tale av Anders Johnsen. Johnsen var forstander for Kristi menighet i Halden, han var for anledningen kalt hit for å innvie dette nye Guds hus. Samme dag viet han Karl Olsen fra Värmland i Sverige til Mathilde Karlson fra Båhuslen. De ble siden mine svigerforeldre. Dagen etter var det atter vielse da Johan Magnussen, senere evangelist, ble viet. Han drev en tid manufakturforretning i Hans Bakkes hus - det gamle huset ved siden av Josef Andreassen, like ved broen over jernbanen.

Men virksomheten hadde begynt før, nemlig i 1893 da kjøpmann Otto Hansen begynte å holde møter i husene. Det første i en stue tilhørende papirfabrikken.

Det hadde før gått vekkelser over Modum. Det er kjent at Hans Nielsen Hauge hadde møter her. Blant annet i den gamle stuen Bentsborg. Jeg kan tilføye at mine besteforeldre sognet til Haugianismen. Den kjente predikant Bolsius besøkte også Modum. Nevnes kan også Lyder Brun som ble prest i Modum i 1862. Sokneprest Ivar Welle sier i sin kirkehistorie om ham, på side 292 bind 2, at han hadde en brennende iver for sjelenes frelse. Hans preken på 2. søndag i faste 1847 i Bergen ble kjent over hele landet, og satte hele Bergen i bevegelse. En kan vel gå ut fra at hans korte virke her også satte spor etter seg og at det satt noe igjen fra disse åndelige bevegelser i befolkningen - og da den frie lekmansvirksomhet begynte fant den god grobunn, slik at det i 1895 var blitt en liten flokk personlige kristne.

En gårdbruker ved navn Rise Kjeldsen fra Sandsvær eide mye grunn her i Geithus, eller Ilaug som det før het. Han ga tomt til bedehuset og vennene gikk i gang med bygging av dette lokalet. Tømmermann David Bråthen stod for byggearbeidet. Selvfølgelig var det dugnad, og det var nok med liv og lyst og stor forventning som den lille flokk av troende gikk til verket. Jeg nevner Hans Knudsen og hustru, foreldre til Johan Knudsen, en vi kalte Hans Andreas og hustru, Nikolai og hustru, bestefar til Harda Aldrin og Gunvor Strand. Skomaker Eriksen og hustru, han var nabo til bedehuset, bodde i det hus som Tangerud nå eier. Jeg tror også Josefine og Lars Thorvaldsen var med på byggingen, og sikkert mange flere.

Spesielt må nevnes Petter Bjerk, senere grosserer i Larvik, han var den gang ansatt i forretningen til Otto Hansen. Hansen hadde forretning i Dyrgrav Moens gård. Og senere i sidebygningen hvor Klaus Moen nå bor. Bjerk ble frelst her på Geithus, og stedet stod alltid siden hans hjerte nær. Bjerk var ivrig med og sparte seg ikke når det var om å gjøre å ta i et tak. Da det nybygde lokalet manglet prekestol, fikk de en gammel velbrukt avholdsprekestol. Hvorfra vet jeg ikke. Bjerk tilbød seg å hente denne på stasjonen. Han fikk lånt seg en hest av Slakter Skår som bodde i det vi nå kaller Solheimgården, altså i den gamle som brant. Bjerk fikk lastet på prekestolen og det bar i trav opp bakken fra stasjonen. Men hesten var nok litt for sprelsk av seg, prekestolen falt av og gikk kast i kast ned skråningen mot jernbanen. Men Bjerk ga seg ikke, prekestolen kom på plass og han fikk siden mange ganger forkynne ordet fra den talerstol han på en så dramatisk måte hadde hentet. Bjerk fikk flytte hjem til herligheten for noen år siden.

Otto Hansen ble den første leder, sammen med Karl Olsen. Da Otto Hansen flyttet fra stedet en tid senere var det Karl Olsen som stod igjen som leder. Han gikk med iver og glød inn for gjerningen - besøkte hjemmene, oppmuntret til å komme på møtene, ivret for misjon og besøkte syke.

Fra 1907 og utover da sannheten om Åndens dåp og nådegaver fikk en fremtredende plass i forkynnelsen, ble mange døpt i den Hellige Ånd og talte med tunger og profeterte.

Med den karismatiske vekkelse som kristenheten opplever i dag, og hvor den trenger inn i samfunn som før har stått spørrende overfor denne store velsignelse, ser vi igjen en fornyelse av denne vekkelse som kan føres tilbake til åndsutgytelsen som vi leser om i Apostlenes gjerninger.

Eugen Nilsen